achtergond_genethica3.png

Kernvisie

De Stichting Genethica heeft de volgende visie op duurzame productie en consumptie:

Wij hebben twee productiemiddelen: de aarde (inclusief planten, dieren en ander leven) en de menselijke geest. Duurzame productie en consumptie moeten daarom afgestemd zijn op mens en aarde, dat wil zeggen in harmonie met de gezondheid van beide. De aarde biedt genoeg grondstoffen om in ieders materiële behoefte te voorzien, mits dit “voorzien in ieders behoefte” (solidariteit) ook het uitgangspunt is en niet de vrijheid om alleen individueel profijt na te streven. Dergelijke individuele vrijheid op economisch gebied komt neer op het nastreven van eigenbelang; hiervoor biedt de aarde niet genoeg. Op het gebied van productie, handel en consumptie moet solidariteit en niet individuele vrijheid het leidende principe zijn.

Met ons doen en laten geven we onze wereld vorm. Hoe de wereld er uitziet, wordt in belangrijke mate bepaald door wat wij als mensen doen, met name op materieel economisch gebied (landbouw, industrie, handel). Onze technologische kennis is daarbij een hulpmiddel, maar wordt momenteel teveel als leidraad voor de productie gebruikt; te weinig aandacht gaat uit naar wat we eigenlijk willen, lees: naar de prioriteiten die we stellen bij het inrichten van de productie. Anders gezegd: technologie is een middel naast andere middelen, maar wat is ons doel bij het produceren? Willen wij voorrang geven aan vrije handel, kwantiteit, concurrentie en lage prijzen, of aan solidariteit, kwaliteit, samenwerking en duurzaamheid? Hoe willen we onze akkers, onze dieren, onszelf en elkaar behandelen? Het is dringend nodig dat alle betrokken partijen – producenten, consumenten en overheid – hun antwoorden op deze vragen expliciet formuleren. Hiervoor is nodig dat zij zich afvragen van welke waarden en opvattingen (ofwel visie) zij uitgaan, en dat zij (wij) het vervolgens in overleg eens worden over de vraag welke waarden en opvattingen wij delen. Dan kunnen we vaststellen welke doelen we gezamenlijk willen nastreven.

We begrijpen het DNA steeds beter, maar begrijpen we de honger en de armoede?

Op basis van bovenstaande visie heeft de Stichting Genethica overwogen hoe zij de productie van voedsel en kleding zou willen inrichten. Dit heeft zij geformuleerd in de vorm van een aantal criteria. Omdat zij in haar werk focust op het gebruik van gentechnologie in deze producten, heeft zij vervolgens onderzocht hoe gentechnologie bijdraagt aan het vervullen van deze criteria. Op basis van deze prestaties van gentechnologie heeft zij ten slotte een aantal standpunten over gentech-kleding en -voedsel geformuleerd. (Criteria / Prestaties gentech / Standpunten)
 

gandhi2.jpg   Zelf moeten we de verandering zijn die we in de wereld willen zien. (Mahatma Gandhi)   buddha.jpg   Het is je geest die deze wereld creëert. (Boeddha)